Faculty of Economics Uniwersytet Gdański IPED

III Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki na temat
Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
pt. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych
Rola prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu
w budowie współpracy pomiędzy biznesem a sektorem finansowym
Call for papers


pobierz
Zaproszenie dla autorów
(call for papers)

ORGANIZATOR KONFERENCJI
Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

oraz

WSPÓŁORGANIZATOR
Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej

serdecznie zapraszają do przedstawienia propozycji referatów na:

III Krajową Konferencję Menedżerów i Nauki w zakresie
Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)


pod tytułem:
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Rola prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu
w budowie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem finansowym


Celem konferencji jest przedstawienie aktualnej diagnozy stanu wdrażania elementów społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze instytucji finansowych na tle sektora przedsiębiorstw oraz roli prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu w budowie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem finansowym. Obecny kryzys finansowy na świecie jest w bardzo dużym stopniu wynikiem nieprzestrzegania elementarnych zasad etyki biznesu, odpowiedzialności sektora finansowego wobec społeczeństwa oraz naruszania prawa. Uważamy, że w tej sytuacji należy w stopniu szczególnym upowszechniać te modele, rozwiązania i usługi rzetelnych instytucji finansowych, które pozwolą budować współpracę pomiędzy środowiskami finansowymi a przedsiębiorcami w długim okresie czasu. Chcielibyśmy przeanalizować najlepsze polskie, europejskie i światowe rozwiązania w tym zakresie. Podczas obrad chcielibyśmy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania pogrupowane w trzech blokach:

 1. DIAGNOZA: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUCJI FINASOWYCH A IDEA WOLNEGO RYNKU, ETYKA BIZNESU I PRAWO?
  Jakie przyczyny powodują, że instytucje finansowe są skłonne do ponoszenia nadmiernego ryzyka? Jakie schematy zachowań i determinanty behawioralne powodują, że nie działają mechanizmy hamujące i przesadnie działają mechanizmy pobudzania do zysku w instytucjach finansowych? Jakie są przyczyny niedoskonałej skuteczności systemów nadzoru nad instytucjami finansowymi oraz małej skuteczności prawa? Jakie jest miejsce polskich instytucji finansowych w porównaniu z zagranicznymi, jakie są ich przewagi i słabości w zakresie CSR? Jak problemy sektora finansowego wpływają na skłonność przedsiębiorców do współpracy? Jak reagują MSP i duże przedsiębiorstwa na przejawy kryzysu odpowiedzialności w sektorze finansowym? Jak kryzys finansowy wpływa na kondycję społeczeństwa i gospodarki?
 2. MODEL RZETELNEJ INSTYTUCJI FINASOWEJ: OCZEKIWANIA SPOŁECZEŃSTWA, PRZEDSIĘBIORCÓW I ŚWIATA NAUKI WOBEC WSPÓLPRACY Z SEKTOREM FINANSOWYM
  Jakie przodujące wzorce działania instytucji finansowych oparte na odpowiedzialności wobec społeczeństwa warto szczególnie upowszechniać? W jakim stopniu polskie i zagraniczne instytucje finansowe realizują swoje strategie w poczuciu odpowiedzialności wobec wspólnoty? Które pozytywne wzorce społecznie odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstw mogą przejąć banki i inne instytucje finansowe? Ponadto w ramach tej części konferencji pragniemy zaprezentować badania oczekiwań przedsiębiorców wobec instytucji finansowych w zakresie społecznej odpowiedzialności i etyki biznesu.
 3. WDROŻENIA: JAK INSTYTUCJE SEKTORA FINASOWEGO MOGĄ UDOWADNIAĆ SWOJĄ SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ? PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ I WSKAZANIA NA PRZYSZLOŚĆ
  Jak budować skuteczną współpracę i zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami a sektorem finansowym? Jaka jest przyszłość społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu w sektorze finansowym? Jak promować CSR w sektorze finansowym i jak edukować bankowców w zakresie etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu? Ponadto w tej części przewidziana jest:
  - Prezentacja programów (propozycji) edukacyjnych w zakresie etyki biznesu i CSR dla instytucji finansowych.
  - Prezentacja studiów przypadków społecznie odpowiedzialnych instytucji finansowych w Polsce.
III Krajowa Konferencja odbędzie się w Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Armii Krajowej 119/121, dnia 20 maja 2009 roku (środa) w godzinach 11.00.-16.00. Szczegółowy plan konferencji zostanie przesłany do 7 kwietnia 2009 roku. Uprzejmie prosimy o zgłoszenia gotowości przedstawienia referatów na konferencję, w miarę możliwości, w terminie do 25 lutego 2009 roku, z podaniem autora, jednostki naukowej (lub innej jednostki), przy której jest afiliowany, proponowanego tematu oraz z ewentualnym zaznaczeniem w którym bloku mógłby być on prezentowany oraz kontaktowego telefonu i e-maila. Gotowe referaty (zgodne z szablonem umieszczonym na stronie http://www.csr-conference.pl), o objętości nie przekraczającej 15 stron prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie do 31 marca 2009 roku na adres: sekretariat@csr-conference.pl. Przewidujemy, że na konferencję zostanie przygotowana recenzowana publikacja naukowa zawierająca zgłoszone referaty oraz studia przypadków instytucji finansowych w Polsce w zakresie wdrażania zasad CSR do praktyki zarządzania. Autorzy referatów nie ponoszą kosztów związanych z publikacją ani z uczestnictwem w konferencji

Zapytania związane z konferencją:
mgr Anna Szcześniak aszczesniak@csr-conference.pl, tel. 0 22 630 97 05
prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk pkl@csr-conference.pl, tel. 058 661 92 52 (50)

Łączymy wyrazy szacunku,

dr Mieczysław Bąk
Dyrektor
Instytutu Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym
Prof. UG. dr hab. Krzysztof Dobrowolski
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego

Copyright © 2008-2010 IBnDiPP